Descomptes, gratuïtats i bonificacions a la Universitat Autònoma de Barcelona

Amb el grau de discapacitat igual o superior al 33%, pots accedir a un conjunt de deduccions en la teva matrícula. Hi ha un descompte del 100% del preu públic, tant en els crèdits matriculats per primera vegada com en els crèdits repetits. En l'article t'expliquem que necesites per tramitar-ho.

Descomptes, gratuïtats i bonificacions a la Universitat Autònoma de Barcelona

Amb el grau de discapacitat igual o superior al 33%, pots accedir a un conjunt de deduccions en la teva matrícula. Hi ha un descompte del 100% del preu públic, tant en els crèdits matriculats per primera vegada com en els crèdits repetits. Aquesta gratuïtat s’acredita amb un certificat expedit o validat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials o l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol, que acrediti aquesta circumstància. N’hi a prou d’acreditar-ho amb qualsevol dels documents següents:

  • Resolució o certificat expedit per l’IMSERSO o òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.
  • Resolució de l’INSS en què es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
  • Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa en què es reconeix una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.
  • Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social i Família. En aquest cas, cal aportar el certificat expedit per l’organisme competent on s’acredita l’afectació.

Si vols gaudir de la gratuïtat de matrícula i a la Gestió Acadèmica no consten les dades que acreditin aquesta circumstància (per exemple estudiants de fora de Catalunya o que no hagin fet ús de la bonificació per inscriure les PAU), hauràs d’enviar la documentació escanejada al correu de Gestió Acadèmica per tal que puguin fer el descompte corresponent.

Skip to content